top of page
8Y6A4215.jpg

แสงหนึ่งเดียวกัน
Light of Oneness

เมื่อนับพันตัวอักษรบรรสานสอดคล้องร้อยภาพหมื่นสีสัน ถักทอเป็นความเข้าใจในแสงหนี่งเดียวกัน ร่วมเดินทางไปกับ 3 ความเรียง 3 มุมมองในการสำรวจชีวิต ผ่าน 3 คุณลักษณะในความเป็นหนี่งเดียวกัน (Trilogy of Oneness) อันได้แก่ ความเข้าใจจากการตระหนักรู้ “ความจริง” โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป การมองเห็นและการสัมผัสถึง “ความงาม” โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และ ประสบการณ์ชีวิตอันนำไปสู่ความเข้าใจใน “ความรัก” โดย จุรี พิพัฒนรังคะ เป็นหนึ่งหนังสือในโครงการขับเคลื่อนสังคมสู่การตื่นรู้ We Oneness สนับสนุนโดย สสส.

รู้ - ความจริง

เห็น - ความงาม

ถึง – ความรัก


"จักรวาล โลก สรรพชีวิต ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยง เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป็นองค์รวมสัมพันธ์ เป็นเอกภาพในความหลากหลาย มีความหลากหลายในเอกภาพ

ขับเคลื่อนไหลเวียนเป็นองคาพยพ เชื่อมต่อด้วยความรักความเข้าใจ"

--- ดร.เมธา หริมเทพาธิป

 

"ความงาม ปรากฏเพราะมีผู้มอง เมื่อมีผู้มอง ความงามจึงปรากฏ

เพราะผู้มองและสิ่งที่ถูกมอง เป็นหนึ่งเดียวกัน"

--- ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

 

"ความรัก คือ การสัมผัสถึงความจริง ความงาม ตามที่เป็น
สัมผัสถึงคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น"

--- จุรี พิพัฒนรังคะ

*Download EBook PDF เร็วๆ นี้

bottom of page