top of page
club of one 3.jpg

WAKE UP ONE

3 คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก แล้วเห็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ตนเองและสังคม เป็น กํารสร้างนักสื่อสํารสุขภาวะทํางปัญญารุ่นใหม่ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.) กลุ่ม ดารานักแสดง 2.) นักเขียนบทละคร นักเขียนออนไลน์ และนักเขียนอื่นๆ และ 3.) ครีเอทีฟที่ทํางํานออกแบบและงานสื่อสาร

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop

Young Celeb & Stars

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop

Writers & Stars

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop

Creatives & Artists

bottom of page